KLİNİK ARAŞTIRMALAR SORUMLULUK SİGORTASI

KLİNİK ARAŞTIRMALAR SORUMLULUK SİGORTASI

Klinik araştırmalar belirli bir hastalığa tedavi bulmak, yeni tanı yöntemi geliştirmek, bilinen tedavi yöntemlerini geliştirmek gibi durumlarda yapılır. Tüm bu araştırmalar yapılırken çalışanlar için riskler doğabilir. Bu riskleri koruma altına almak amacıyla “klinik araştırmalar sorumluluk sigortası” yapılmaktadır.

Klinik araştırmalar sorumluluk sigortası, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Sigortalı araştırmaları destekleyen(ler) tarafından, Poliçe Başlangıç Tarihinden sonra Coğrafi Sınır dahilinde yapılan bir klinik araştırmaya katılan Gönüllü ’nün ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması nedeniyle, Gönüllü tarafından ileri sürülecek Cismani Zarar taleplerinin neticelerine karşı; bu taleplerin Sigorta Süresi içerisinde Sigortalıya yazılı olarak yöneltilmiş ve Sigortalının da bu talepleri sigorta süresi içerisinde veya Poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sigortacıya bildirmiş olması kayıt ve şartıyla;  Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı gereğince doğacak sorumluluğu için, Sigorta Sözleşmesinde yer alan limit, istisnalar, hüküm ve şartlar çerçevesinde ve özellikle Poliçede belirtilen Sorumluluk Limitine kadar sigorta tazminatının ödenmesine ilişkindir.

Laboratuvar çalışmalarına katılan gönüllü/hastaların başına gelebilecek zarar ve olası riskleri güvence altına almak amacı ile yapılan bu sigorta araştırmanın destekleyicisi konumdadır.

Hasara Konu Olabilecek Durumlar:

 • Klinik araştırmaya katılan gönüllü ’nün ölmesi
 • Klinik araştırmaya katılan gönüllü ’nün yaralanması
 • Klinik araştırmaya katılan gönüllü ’nün sıhhatinin bozulması

Teminat Dışında Kalan Haller:

 • Bir Çalışanın maruz kaldığı cismani zararlar,
 • Her türlü klinik araştırmadan kaynaklanan gebelik/gebeliğin önlenmesi,
 • Asbestos (Amyant) veya Asbestos (amyant) içeren maddelerden kaynaklanan veya bağlantısı olan her bir zararla ilgili talep ve davalar,
 • IDS ya da ne şekilde ifade edilirse edilsin benzer bir şey ile bağlantılı olan, varyasyonları veya türevleri veya virüs türleri ile ilgili veya insan T-hücresi lemfotropik virüsü (HTL virüsü) nden doğrudan / dolaylı olarak kaynaklanan hepatit nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu veya sendromu,
 • Adli veya İdari Cezalar, Sözleşmeden kaynaklanan cezalar, para cezaları, cezai tazminatlar,
 • Bir hastalığın teşhisi, tedavisi veya önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen klinik deneyler dışında genetik mühendisliğine ilişkin Klinik Araştırma,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak sebep olunan radyoaktif kirlenme,
 • Başlangıç tarihinde Sigortalı tarafından bilinen bir olay,
 • Sigortalı veya diğer bir tarafça, Sigorta Sözleşmesi kapsamında taleplere yol açabileceği öngörülen yaralanmalar,
 • Asbestten veya asbest içeren malzemelerden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla ilişkili zararlar, kayıplar, hasar talepleri, diğer talepler veya davalar,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri (Savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen sorumluluk.