NART SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Şirketi (“NART”) tarafından hazırlanmıştır.

İşyerimiz içerisinde ve dışında, araç park alanını görecek şekilde bulunan 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve bina güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem ile iç denetim departmanları tarafından kontrol edilmektedir.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş (“NART”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b): Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, NART’ın bina güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, NART çalışanlarını, ziyaretçilerini ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir.
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.
  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç): Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.
  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d):Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş) Orhan Veli Kanık caddesi, Ruhi Esmer Sokak, NART Plaza No:1 Kat:4 Kavacık/Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi nart@hs01.kep.tr ya da kvkk@nart.com adresine iletebilirsiniz.