KVKK AYDINLATMA METNİ

NART Sigorta ve reasürans Brokerliği A.Ş olarak , Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

a. Kişisel verilerin işlenme amaçları:

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi,
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi,
mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

b. Kişisel verilerin aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, Sigortacılık şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
hizmet yada sözleşmelerin içeriğindeki gereklilikler kapsamında diğer üçüncü kişilere; mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

c. Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, NART Sigorta ve Reasürans Brokerliğine ait Çağrı Merkezi, Web Sitesi, Dijital kanallar, NART ‘ın hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda,
diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

d. Kişisel Verilerin Korunması Kanununca haklarınız:

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgilerinize sunarız.