Whatsapp Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, NART Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“NART”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.nart.com/ internet sitesinin Whats’App Bölümü’nde iletişim kurabilmeniz amacıyla mesajınızı iletebilmek ve sorularınızı cevaplayabilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla NART tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile NART’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, NART Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile NART Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmesine imkân tanımak ve sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla https://www.nart.com/ alan adlı internet sitesinin ana sayfasında WhatsApp Bölümü’nde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için telefon numaranızı, yine size daha net, doğru ve en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve analiz edilebilmesi, olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan ilgili tedarikçilerimizle ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, WhatsApp Uyarı Metni mesajını yanıtlayarak vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçiler ile paylaşılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebepleri ile bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçmenize imkân tanımak ve sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla NART Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, WhatsApp’ın sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, WhatsApp Uyarı Metni mesajını yanıtlayarak vermiş olduğunuz ‘‘açık rızanıza’’ dayanarak sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçiler ile paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, https://www.nart.com/ alan adlı internet sitesinin Whatsapp bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (NART Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.